Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro přístup a používání webového portálu www.svleknime.cz upravují práva a povinnosti Smluvních stran, společnosti Adentech, s.r.o., IČO: 054 44 233, se sídlem Lindnerova 1610/4, Praha 8, PSČ 180 00 (dále jen „Provozovatel“) a Uživatele.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) Aplikace: webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(b) Kredit: virtuální body, které slouží k úhradě ceny Materiálu ze strany Zájemce prostřednictvím Aplikace;
(c) Materiál: audiovizuální obsah vytvořený Poskytovatelem, který Poskytovatel nabízí prostřednictvím Aplikace ke koupi Zájemcům;
(d) Portál: webový portál dostupný na internetových stránkách http://www.svleknime.cz;
(e) Poskytovatel: Uživatel, který prostřednictvím Aplikace nabízí Zájemcům Materiál ke koupi;
(f) Služby: služby Provozovatele poskytované Uživateli na základě Smlouvy, spočívající zejména v umožnění přístupu do Aplikace a využívání jejích funkcionalit;
(g) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP, na jejímž základě dojde k poskytování Služeb ze strany Poskytovatele Uživateli;
(h) Smluvní strany: Provozovatel a Uživatel;
(i) Uživatel: každý registrovaný uživatel Aplikace, který uzavřel Smlouvu v souladu s těmito VOP, případně též každý žadatel o registraci do Aplikace;
(j) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky používání Aplikace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy;
(k) Zájemce: Uživatel, který má zájem o koupi Materiálu od Poskytovatele;
(l) Zprostředkovaná smlouva: smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je prodej Materiálu Poskytovatelem Zájemci v souladu s těmito VOP.

1.3. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat eroticky a sexuálně zaměřené informace. Z těchto důvodů stanovuje Provozovatel následující základní podmínky pro přístup a používání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací, nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP vyplývajících.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito VOP, včetně otázek uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, který je dostupný na Portálu. V registračním formuláři je Uživatel povinen vyplnit svoji přezdívku, platnou emailovou adresu, telefonní číslo, celé datum narození a zvolit heslo pro přístup do Aplikace. Zároveň musí Uživatel výslovně potvrdit, že dosáhl věkové hranice zletilosti. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost, a to i ve vztahu k dalším Uživatelům či třetím osobám, kterým by v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů vznikla jakákoliv újma. Předpokladem odeslání registračního formuláře je potvrzení, že se Uživatel seznámil s těmito VOP, že jim v plném rozsahu porozuměl, a že s nimi souhlasí.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího emailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou emailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel. Za obsah Materiálu nese odpovědnost výlučně jeho Poskytovatel. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací, sdělení a/nebo Materiálu. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost, úplnost či nezávadnost.

3. SLUŽBY PROVOZOVATELE

3.1. Provozovatel vyvíjí činnost směřující k tomu, aby měl Zájemce možnost uzavřít s Poskytovatelem Zprostředkovanou smlouvu. Za uzavření Zprostředkované smlouvy náleží Provozovateli odměna, kterou hradí Poskytovatel. Odměna Provozovatele je zahrnuta v konečné ceně Materiálu hrazené Zájemcem.

3.2. Provozovatel poskytuje Poskytovatelům prostor pro nabízení Materiálu Zájemcům prostřednictvím Aplikace. Využívání prostoru v Aplikaci pro nabízení Materiálu je pro Poskytovatele bezplatné.

3.3. Provozovatel zprostředkovává realizaci plateb za Materiál ze strany Zájemce Poskytovateli.

3.4. Zájemci mohou kontaktovat Poskytovatele s požadavky na poskytnutí Materiálu bezplatně. Zpoplatněn je pouze Materiál ke koupi.

3.5. Zobrazení profilů Poskytovatelů a nabídek Materiálu je umožněno pouze Zájemcům s kladným zůstatkem Kreditů na uživatelském účtu, nebo té skupině Uživatelů - Zájemců, kterou si Poskytovatel zvolí ve svém profilu.

4. PRODEJ MATERIÁLU V APLIKACI, UŽITÍ MATERIÁLU

4.1. Poskytovatel prostřednictvím Aplikace nabízí Materiál ke koupi Zájemcům. Cenu za prodej Materiálu Zájemci určuje Poskytovatel. Z ceny určené Poskytovatelem si Provozovatel může účtovat odměnu za uzavření Zprostředkovávané smlouvy. Zájemci je v Aplikaci zobrazena konečná cena Materiálu včetně odměny Provozovatele. Odměna provozovatele činí

(a) 35 % z ceny Materiálu nahraného do Aplikace dle čl. 4.3 VOP; a
(b) 20 % z ceny Materiálu s konkrétním obsahem, vytvořeného na vyžádání Zájemce dle čl. 4.4 VOP.

4.2. Poskytovateli bude vyplacena cena za prodaný Materiál, snížená o odměnu Provozovatele, vždy měsíčně zpětně, a to do 15. dne následujícího měsíce souhrnně za všechny Zprostředkované smlouvy uzavřené v příslušném kalendářním měsíci. Poskytovatel je za účelem vyplacení ceny za prodaný Materiál povinen v Aplikaci zadat své číslo bankovního účtu. Za správnost čísla účtu nese odpovědnost Poskytovatel. V případě, že bude číslo účtu zadáno špatně, je Poskytovatel povinen uvést správné číslo účtu bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Provozovatele k opravě. Pokud Poskytovatel nezadá správné číslo účtu ani do 3 měsíců od doručení výzvy, zaniká nárok Poskytovatele na úhradu ceny za prodaný Materiál a příslušná částka bude považována za příspěvek Poskytovatele na provoz Aplikace. Poskytovatel nese odpovědnost za splnění veškerých daňových povinností vztahujících se k ceně za Materiál prodaný prostřednictvím Aplikace.

4.3. Poskytovatel má možnost nahrát do Aplikace Materiál s pevně stanovenou cenou za stažení. Obsah Materiálu musí odpovídat jeho popisu. Nahrání Materiálu do Aplikace podléhá schválení ze strany Provozovatele a Poskytovatel tak bere na vědomí, že se Provozovatel seznámí s jeho obsahem.

4.4. Zájemce má možnost prostřednictvím Aplikace poptat u Poskytovatele Materiál s konkrétním obsahem. Poptávka Materiálu podléhá schválení ze strany Provozovatele, který ověří, zda poptávka není v rozporu s těmito VOP nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud bude poptávka v rozporu s VOP nebo obecně závaznými právními předpisy, Provozovatel takovou poptávku zamítne a Zájemce o tom vyrozumí. Vytvoření Materiálu s požadovaným obsahem dle schválené poptávky a určení ceny za takový Materiál je plně v dispozici Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel s požadavky Zájemce na obsah Materiálu nesouhlasí, není povinen požadovaný Materiál vytvořit a Zájemci jej poskytnout.

4.5. Okamžikem, kdy Zájemce prostřednictvím Aplikace akceptuje nabídku Poskytovatele na prodej Materiálu nebo okamžikem, kdy Poskytovatel prostřednictvím Aplikace akceptuje poptávku Zájemce, je mezi Zájemcem a Poskytovatelem uzavřena Zprostředkovávaná smlouva.

4.6. Dohoda o předmětu Zprostředkovávané smlouvy, zejména požadavky na obsah Materiálu a cena, je plně v dispozici Zájemce a Poskytovatele. Provozovatel není smluvní stranou Zprostředkovávané smlouvy. Provozovatel neodpovídá za splnění předmětu Zprostředkovávané smlouvy ze strany Poskytovatele ani za obsah poskytnutého Materiálu.

4.7. Poskytovatel se zavazuje a je povinen zajistit, že:

(a) Materiál bude obsahovat pouze skutečné záběry (foto, video) Poskytovatele. Materiál nesmí obsahovat záběry jakékoliv třetí osoby odlišné od Poskytovatele;
(b) poskytnutý Materiál musí odpovídat inzerovanému popisu. V případě Materiálu vytvořeného na přání dle čl. 4.4 VOP musí Materiál odpovídat požadavkům Zájemce;
(c) Obsah Materiálu musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí porušovat jakákoliv práva třetích osob, zejména právo na ochranu soukromí a právo autorské. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a nakládání s Materiálem v potřebném rozsahu tak, aby mohl splnit předmět Zprostředkované smlouvy.

4.8. Okamžikem zpřístupnění (zaslání) Materiálu prostřednictvím Aplikace uděluje Poskytovatel Zájemci souhlas k užití Materiálu (licenci) v níže uvedeném rozsahu a Zájemce se zavazuje Materiál užívat v souladu s udělenou licencí:

(a) nevýhradní licence k užití Materiálu pouze v původní (originální) podobě, Zájemce není oprávněn Materiál jakkoliv měnit či upravovat;
(b) právo k užití Materiálu získává výlučně Zájemce. Zájemce není oprávněn Materiál zpřístupnit či jinak poskytnout jakékoliv třetí osobě ani Materiál uveřejňovat;
(c) Zájemce je oprávněn použít Materiál výlučně pro svoji soukromou potřebu. Zejména je zakázáno s Materiálem jakkoliv nakládat ke komerčním účelům;
(d) licence k užití Materiálu je nepřevoditelná a nepostupitelná, Zájemce rovněž není oprávněn udělit podlicenci k užití Materiálu jakékoliv třetí osobě.

4.9. V případě porušení podmínek použití Materiálu dle čl. 4.8 VOP je Provozovatel oprávněn omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

4.10. Zájemce odpovídá za jakékoliv zneužití poskytnutého Materiálu přímo Poskytovateli. Provozovatel není oprávněn řešit jakékoliv případy zneužití Materiálu.

4.11. Provozovatel je oprávněn řešit reklamace Materiálu ze strany Zájemce a ověřit na písemnou žádost Zájemce soulad poskytnutého Materiálu s čl. 4.7 VOP. Pro reklamaci Materiálu je stanoven následující postup:

Zájemce je povinen Materiál reklamovat neprodleně po jeho obdržení.

Provozovatel posoudí nárok na reklamaci Materiálu a o výsledku posouzení vyrozumí Zájemce.

V případě, že bude Zájemci nárok na reklamaci uznán, bude mít Poskytovatel možnost Materiál přepracovat, aby splňoval čl. 4.7. těchto VOP. Nový Materiál bude ze strany Provozovatele posouzen a pokud bude v souladu s čl. 4.7., bude Materiál předán Zájemci. V případě, že se Poskytovatel rozhodne Materiál v případě uznání reklamace Zájemci nepřepracovat, nebo ani nový Materiál nebude odpovídat čl. 4.7., bude Zájemci vrácena celková cena za Materiál a Poskytovateli nebude vyplacena požadovaná cena za Materiál.

5. KREDITY

5.1. K úhradě ceny za Materiál slouží Kredity. Jeden Kredit odpovídá jedné Kč. Používání Kreditů se řídí těmito VOP.

5.2. Pomocí Kreditů lze hradit pouze cenu Materiálu prostřednictvím Aplikace. Kredity nelze hradit zboží ani služby třetích osob mimo Aplikaci. Kredity nelze převádět mezi uživatelskými účty.

5.3. Aktuální stav Kreditů je Zájemci zobrazen v jeho uživatelském profilu. Zájemce si může dobít Kredity prostřednictvím platebních metod uvedených v Aplikaci. Okamžikem provedení nákupu Materiálu bude z uživatelského účtu Zájemce stržen odpovídající počet Kreditů.

5.5. Platnost Kreditů je omezena na dobu jednoho roku. Na blížící se konec platnosti Kreditů bude Zájemce upozorněn. Po vypršení platnosti Kredity propadají bez náhrady.

5.6. Zájemce bere na vědomí, že v případě vyčerpání zakoupených Kreditů ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy podle odst. 8.5. těchto VOP, nemá Zájemce právo od Smlouvy ve vztahu k poskytnutým zpoplatněným Službám odstoupit. Neuplynula-li lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle odst. 8.5. těchto VOP a nevyčerpal-li v této lhůtě zakoupené Kredity v plném rozsahu, právo od Smlouvy odstoupit ve vztahu k poskytnutým zpoplatněným Službám Zájemci náleží. Zájemce nicméně bere na vědomí, že v případě odstoupení od dané části Smlouvy mu bude vrácena na bankovní účet částka odpovídající nevyčerpaným Kreditům.

5.7. Zájemce je oprávněn požádat Provozovatele o převod svého konta Kreditů zpět na Kč, a to zasláním žádosti na e-mail: info@svleknime.cz.

6. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

6.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

6.2. Na profilu ani ve sděleních zasílaných prostřednictvím Aplikace nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. Uživatel zároveň nesmí o přímé kontaktní údaje ostatních uživatelů žádat. V případě porušení této povinnosti si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace odstranit a Uživateli omezit funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

6.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

6.4. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům, zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru a získávání kontaktů pro komerční účely. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. V případě porušení tohoto čl. 6.4 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

6.5. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Portálu (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů. V případě porušení tohoto čl. 6.5 těchto VOP je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění omezit Uživateli funkce Aplikace, omezit přístup Uživatele do Aplikace nebo jej trvale zablokovat.

6.6. V případě trvalého zablokování přístupu do Aplikace podle čl. 6.2., 6.4. nebo 6.5. VOP bude Uživateli vrácena částka za nevyčerpané Kredity zpět na jeho bankovní účet.

6.7. Uživatel není oprávněn mít na serveru více než jeden uživatelský profil.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

7.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat je za použití dostupných prostředků. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení.

7.2. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu. V takovém případě má Uživatel nárok na převedení zbývajících Kreditů zpět na jeho bankovní účet. Tento postup se nevztahuje na situace, kdy došlo k porušení těchto VOP.

7.3. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu. Dále je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet při porušení VOP, zjištění nevhodného obsahu informací na uživatelském účtu a/nebo profilu či sdělení učiněných jejich prostřednictvím, v případě porušení obecně závazných předpisů či dobrých mravů ze strany Uživatele.

7.4. Provozovatel má právo deaktivovat profil Poskytovatele v případě, že se Poskytovatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí poslední žádosti Zájemce o Materiál.

7.5. Provozovatel má právo omezit Zájemci přístup do výpisu Poskytovatelů v případě, že se od registrace přihlásil třicetkrát do svého profilu a zároveň si ani jednou nezakoupil Kredit.

7.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob.

7.7. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou, či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

7.8. Provozovatel má právo kdykoliv upravit nabízený výběr (seznam) uživatelských profilů v aplikaci dle algoritmu Provozovatele a údajů z profilu Uživatele.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1. Poskytovatelé musí mít „Ověřený profil“. Ověření profilu probíhá prostřednictvím ověření pravosti fotografií. Bez Ověřeného profilu nebude Poskytovateli umožněno nabízet Materiál prostřednictvím Aplikace. Postup pro Ověření profilu Poskytovatele je uveden v Aplikaci. Fotografie nahraná pro účely ověření profilu slouží pouze pro účely ověření Uživatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům, ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

8.2. Poskytovatelé musí mít „Ověřený věk“. Ověření věku probíhá prostřednictvím kopie osobního dokladu, nebo alternativní cestou, o kterou může Poskytovatel požádat na e-mailu info@svleknime.cz. Bez Ověření věku nebude Poskytovateli umožněno nabízet Materiál prostřednictvím Aplikace. Postup pro Ověření věku Poskytovatele je uveden v Aplikaci.

8.3. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace nebo jejím prostřednictvím šířit sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu.

8.4. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace a/nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup do Aplikace.

8.5. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy, za podmínek dále uvedených v těchto VOP. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.1. VOP nebo na emailové adrese info@svleknime.cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

8.6. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o deaktivaci profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Deaktivovat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info@svleknime.cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání svých osobních údajů současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání osobních údajů na emailovou adresu info@svleknime.cz a jeho osobní údaje budou vymazány do 48 hodin od obdržení žádosti. Některé osobní údaje Uživatele však budou ze strany Provozovatele dále zpracovávány v rozsahu popsaném v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.

8.7. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, které bude vykazovat znaky trestné činnosti, mohou být osobní údaje Uživatele Provozovatelem předány orgánům činným v trestním řízení.

8.8. V případě stížností je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jako dozorový orgán vykonávající dohled nad činností Provozovatele a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace je možné získat na webových stránkách: https://adr.coi.cz/cs. Uživatel je rovněž oprávněn obrátit se se svou stížností na Evropské spotřebitelské centrum České republiky, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

9. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

9.1. Provozovatel Aplikaci průběžně aktualizuje tak, aby byla Aplikace dostupná prostřednictvím běžných aktualizovaných internetových prohlížečů, počítačů a mobilních zařízení. Provozovatel nesjednává s Uživatelem žádné aktualizace nad rámec těchto běžných aktualizací (aktualizace se provádí automaticky na serverech Provozovatele Aplikace).

9.2. V případě, že bude Uživateli ze strany Provozovatele poskytnuto plnění, které vykazuje vady, je Uživatel oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u Provozovatele, a to elektronicky na emailové adrese info@svleknime.cz.

9.3. Uplatnění reklamace musí mít vždy písemnou podobu. Uživatel do písemného zdůvodnění reklamace uvede všechny údaje, které jsou nezbytné pro přezkoumání jejího odůvodnění, zejména však:

a) přezdívku a e-mailovou adresu, které Uživatel uvedl při registraci,
b) popis skutečností opravňujících k uplatnění reklamace,
c) doklady a dokumenty týkající se tvrzených skutečností,

9.4. O oprávněnosti reklamace rozhoduje Provozovatel. Provozovatel má povinnost uplatněnou reklamaci přezkoumat a vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat. V případě, kdy bude reklamace uznána, bude Uživateli připsáno plnění odpovídající rozsahu vadně poskytnutého plnění, pokud Uživatel výslovně neuplatní jiný nárok vyplývající mu ze zákona.

9.5. Za vady plnění se nepovažují nemožnost přístupu ke Službám, nebo jinému plnění z důvodu výpadku internetového připojení či technického zařízení Uživatele, nedostupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob, nedostupnost profilu či jiných plnění poskytovaných bezúplatně, občasná nedostupnost plnění ani nesoulad plnění s očekáváním Uživatele.

9.6. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady, či bezodkladně po tom, co vadu při vynaložení obvyklé pozornosti zjistit mohl.

9.7. Má-li Služba vadu, je Uživatel oprávněn požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. V případě, že Provozovatel vadu neodstraní ve lhůtě dle odst. 9.4. těchto VOP nebo bude z okolností zřejmé, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele, vada se projeví i po jejím odstranění, případně vada Služby zakládá podstatné porušení Smlouvy, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby, případně může od Smlouvy odstoupit. Vadou je i rozpor v rozsahu, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě sjednaných ve Smlouvě, pokud je Služba nevhodná k účelu sjednanému ve Smlouvě nebo Služba neodpovídá těmto VOP a dalším pokynům a informacím zobrazeným v Aplikaci.

10. AUTORSKÁ PRÁVA

10.1. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým do Aplikace, tj. fotografiemi a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Provozovatel dále Uživatele informuje ve smyslu odst. § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku o tom, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup. Tyto VOP zasílá Provozovatel Uživateli na e-mail uvedený při registraci spolu s potvrzením o uzavření Smlouvy;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) předtím, než dojde k uzavření jakékoliv smlouvy, může Uživatel vložené údaje kontrolovat, měnit a opravovat;
(e) Provozovatel při poskytování Služeb jedná v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupným na webovém portálu Aplikace. Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.
f) Aplikace je dostupná a spustitelná v běžných podporovaných internetových prohlížečích Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari v počítači a mobilním zařízení Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že je povinen průběžně aktualizovat aplikace internetových prohlížečů na nejnovější verze. V případě, že nebude možné Aplikaci a Služby řádně užívat z důvodu nevyhovujícího technického a programového vybavení Uživatele, neodpovídá Provozovatel za případné vady poskytovaných Služeb.

11.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailovou adresu Uživatele.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude vykládána v souladu a vyvolá právní následky pouze dle ujednání ve Smlouvě výslovně vyjádřených a dle zákona, s vyloučením následků plynoucích ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran, k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví se nepřihlíží.

11.4. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

11.5. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele.

11.6. Provozovatel je oprávněn Aplikaci a Portál měnit, včetně obsahu, jejich funkcí a vlastností, z důvodu rozšiřování poskytovaných Služeb a uživatelského komfortu na Portálu. Uživateli provedením takové změny nevzniknou dodatečné náklady. Změnu Provozovatel Uživateli vždy předem oznámí prostřednictvím Portálu nebo na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem. V případě, že by taková změna měla významný dopad na přístup Uživatele k Aplikaci a Portálu nebo na jejich využívání, oznámí Provozovatel provedení změny alespoň 30 dnů před jejím provedením. Oznámení bude v takovém případě zasláno v textové podobě na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem. Uživatel má v případě takové významné změny právo vypovědět Smlouvu ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy je mu provedení významné změny oznámeno.

11.7. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli na elektronickou adresu uvedenou Uživatelem a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci, avšak vůči stávajícím Uživatelům se stávají účinnými vyjádřením souhlasu Uživatele s jejich novým zněním. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet a může deaktivovat svůj profil. V případě, že ke změně VOP dojde v průběhu poskytování placených Služeb, bude se právní poměr mezi Provozovatelem a Uživatelem do doby vyčerpání zakoupených Kreditů řídit tím zněním VOP, za jejichž účinnosti byla placená Služba sjednána.

11.8. Berte na vědomí, že za účelem splnění povinností dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů předáváme některé Vaše osobní údaje Specializovanému finančnímu úřadu. Více informací naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů.

11.9. Tyto VOP platí s účinností od 21. 2. 2023.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a pošlete jej provozovateli zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adentech, s.r.o.
Lindnerova 1610/4
180 00 Praha 8
Email: info@svleknime.cz

Oznamuji vám, že tímto odstupuji od smlouvy o užívání seznamovací aplikace na portálu www.svleknime.cz

- adresát: Adentech s.r.o. se sídlem Lindnerova 1610/4, 180 00 Praha 8, IČO: 054 44 233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263744
- datum uzavření Smlouvy (datum registrace):
- e-mail uživatele:
- datum:

…………………………………
Podpis uživatele

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

(*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.