Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky pro přístup a používání webového portálu www.svleknime.cz.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

(a) Aplikace: webová aplikace umístěná na Portálu a provozovaná Provozovatelem;
(b) Kredit: virtuální body, které slouží k úhradě ceny Materiálu a k úhradě ceny VIP členství ze strany Zájemce prostřednictvím Aplikace;
(c) Materiál: audiovizuální obsah vytvořený Poskytovatelem, který Poskytovatel nabízí prostřednictvím Aplikace ke koupi Zájemcům;
(d) Portál: webové stránky s URL adresou http://www.svleknime.cz;
(e) Poskytovatel: Uživatel, který prostřednictvím Aplikace nabízí Zájemcům koupi Materiálu;
(f) Provozovatel: Adentech, s.r.o., IČO: 054 44 233, sídlo Lindnerova 1610/4, Praha 8, PSČ 180 00;
(g) Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem postupem dle těchto VOP. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy;
(h) Uživatel: každá osoba, která se zaregistrovala k užívání Aplikace, zejména Zájemce a Poskytovatel;
(i) VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky, v platném znění;
(j) Zájemce: Uživatel, který má zájem o koupi Materiálu od Poskytovatele;
(k) Zprostředkovaná smlouva: smlouva mezi Zájemcem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je prodej Materiálu Poskytovatelem Zájemci v souladu s těmito VOP.

1.3. Aplikace může obsahovat eroticky a sexuálně zaměřené informace. Z těchto důvodů stanovuje Provozovatel následující základní podmínky pro přístup a používání Aplikace:

(a) Uživatel dosáhl věkové hranice zletilosti a plné způsobilosti k právnímu jednání podle právních předpisů České republiky a země, odkud se Uživatel do Aplikace připojuje;
(b) Uživatel splňuje zákonné předpoklady pro vstup do Aplikace ze země, odkud se do Aplikace připojuje;
(c) Uživatel se necítí být pohoršen, uražen, či ohrožen obsahem informací, nebo sdělení zveřejněných v Aplikaci.

1.4. Vstupem na Portál Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, v plném rozsahu jim porozuměl a zavazuje se je dodržovat.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). V případě vzájemného rozporu má Smlouva včetně VOP přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, UŽIVATELSKÝ ÚČET A PROFIL

2.1. K uzavření Smlouvy je nezbytná registrace do Aplikace. Registrace je bezplatná. Registrovat se může pouze fyzická osoba, která splňuje základní podmínky pro užívání Aplikace stanovené v čl. 1.3 VOP.

2.2. Uživatel provede registraci vyplněním a odesláním registračního formuláře, ve kterém je povinen uvést mj. své telefonní číslo a emailovou adresu. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvádět pouze správné, pravdivé a úplné údaje. Za uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů nese Uživatel plnou odpovědnost.

2.3. Provozovatel potvrdí Uživateli úspěšné provedení registrace zasláním potvrzovacího emailu. Doručením potvrzovacího emailu Uživateli dochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.4. Po uzavření Smlouvy zřídí Provozovatel Uživateli jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel vstupuje do Aplikace. Provozovatel zřídí uživatelský účet do 48 hodin po uzavření Smlouvy. Část uživatelského účtu, která slouží pro uveřejňování a zobrazování informací o Uživateli dle podmínek stanovených těmito VOP, je profilem Uživatele.

2.5. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen pomocí přihlašovacích údajů, kterými jsou emailová adresa Uživatele a zvolené heslo. Uživatel je povinen zachovat své přihlašovací údaje v tajnosti a není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a/nebo uveřejněných na profilu Uživatele včetně obsahu veškerých sdělení zaslaných jejich prostřednictvím je vždy odpovědný Uživatel. Za obsah Materiálu nese odpovědnost výlučně jeho Poskytovatel. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, Provozovatel neprovádí kontrolu těchto informací, sdělení a/nebo Materiálu. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za jejich správnost, pravdivost, úplnost či nezávadnost.

3. SLUŽBY PROVOZOVATELE

3.1. Provozovatel vyvíjí činnost směřující k tomu, aby měl Zájemce možnost uzavřít s Poskytovatelem Zprostředkovanou smlouvu. Za uzavření Zprostředkované smlouvy náleží Provozovateli odměna, kterou hradí Poskytovatel. Odměna Provozovatele je zahrnuta v konečné ceně Materiálu hrazené Zájemcem.

3.2. Provozovatel poskytuje Poskytovatelům prostor pro nabízení Materiálu Zájemcům prostřednictvím Aplikace. Využívání prostoru v Aplikaci pro nabízení Materiálu je pro Poskytovatele bezplatné.

3.3. Provozovatel zprostředkovává realizaci plateb za Materiál ze strany Zájemce Poskytovateli.

3.4. Všichni Uživatelé s aktivním profilem mohou využívat následující funkce Aplikace:

(a) Uživatel, který na svém profilu uveřejnil vlastní fotografii, může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů;
(b) Uživatel, který na svém profilu neuveřejnil vlastní fotografii, nemůže prohlížet fotografie ostatních Uživatelů;
(c) Uživatel s aktivním VIP členstvím může prohlížet fotografie ostatních Uživatelů bez omezení.

3.5. Zájemci mohou kontaktovat Poskytovatele s požadavky na poskytnutí Materiálu pouze v případě, že mají aktivní VIP členství, a to dle níže uvedených podmínek a ceníku:

(a) VIP členství za 1 210 Kč za jeden měsíc – Uživatel může po dobu jednoho měsíce trvání VIP členství odeslat až 35 požadavků na Materiál.

3.6. VIP členství lze objednat pomocí formuláře dostupného v Aplikaci z uživatelského účtu. Cenu VIP členství je Uživatel povinen uhradit prostřednictvím Kreditů. K aktivaci VIP členství ve stanoveném rozsahu dojde v okamžiku zaplacení ceny za VIP členství.

3.7. Zaplacením ceny se rozumí okamžik stržení počtu Kreditů odpovídajícímu ceně za VIP členství z kreditního účtu Zájemce. Pokud v daný okamžik není na kreditním účtu Zájemce dostatečné množství Kreditů, nebude VIP členství aktivováno. O vystavení daňového dokladu a jeho zaslání v elektronické podobě je nutno Provozovatele písemně požádat.

3.8. Objednávka a platba ceny za VIP členství je považována za žádost Zájemce o poskytování zpoplatněných Služeb ze strany Poskytovatele. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem aktivace VIP členství dojde ze strany Poskytovatele k zahájení poskytování zpoplatněných Služeb. Ode dne aktivace VIP členství běží Zájemce lhůta pro odstoupení od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb (tj. VIP členství) v délce 14 (čtrnácti) dnů. Postup pro odstoupení od smlouvy je popsán dále v těchto VOP.

Zájemce bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy učiněném po aktivaci VIP členství je povinen zaplatit Provozovateli poměrnou část ceny VIP členství. Poměrná část ceny se určí dle (i) doby, po kterou bylo VIP členství aktivní do dne odstoupení od Smlouvy, nebo dle (ii) počtu vyčerpaných požadavků v rámci stanoveného limitu, dle toho, co bude vyšší. V případě, že Zájemce ve lhůtě pro odstoupení vyčerpá celý stanovený limit pro požadavky, nemůže již od Smlouvy ve vztahu k poskytování zpoplatněných Služeb odstoupit.

3.9. Platnost VIP členství bude ukončena po skončení délky zakoupeného období nebo po vyčerpání limitu pro požadavky, podle toho, k čemu dojde dříve. Nevyčerpané požadavky se nepřenášejí do dalšího období. Za jeden požadavek se považuje jedna poptávka na Materiál s konkrétním obsahem schválená ze strany Provozovatele dle čl. 4.4 VOP, nebo jedno stažení Materiálu nahraného v Aplikaci dle čl. 4.3. VOP.

4. PRODEJ MATERIÁLU V APLIKACI, UŽITÍ MATERIÁLU

4.1. Poskytovatel prostřednictvím Aplikace nabízí Materiál ke koupi Zájemcům. Cenu za prodej Materiálu Zájemci určuje Poskytovatel. Z ceny určené Poskytovatelem bude určena odměna Provozovatele za uzavření Zprostředkovávané smlouvy. Zájemci je v Aplikaci zobrazena konečná cena Materiálu včetně odměny Provozovatele. Odměna provozovatele činí

(a) 35% z ceny Materiálu nahraného do Aplikace dle čl. 4.3 VOP; a
(b) 20% z ceny Materiálu s konkrétním obsahem, vytvořeného na vyžádání Zájemce dle čl. 4.4 VOP.

4.2. Poskytovateli bude vyplacena cena za prodaný Materiál, snížená o odměnu Provozovatele, vždy měsíčně zpětně, a to do 10. dne následujícího měsíce souhrnně za všechny Zprostředkované smlouvy uzavřené v příslušném kalendářním měsíci. Poskytovatel je za účelem vyplacení ceny za prodaný Materiál povinen v Aplikaci zadat své číslo bankovního účtu. Za správnost čísla účtu nese odpovědnost Poskytovatel. V případě, že bude číslo účtu zadáno špatně, je Poskytovatel povinen uvést správné číslo účtu bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Provozovatele k opravě. Pokud Poskytovatel nezadá správné číslo účtu ani do 3 měsíců od doručení výzvy, zaniká nárok Poskytovatele na úhradu ceny za prodaný Materiál a příslušná částka bude považována za příspěvek Poskytovatele na provoz Aplikace. Poskytovatel nese odpovědnost za splnění veškerých daňových povinností vztahujících se k ceně za Materiál prodaný prostřednictvím Aplikace.

4.3. Poskytovatel má možnost nahrát do Aplikace Materiál s pevně stanovenou cenou za stažení. Obsah Materiálu musí odpovídat jeho popisu. Nahrání Materiálu do Aplikace podléhá schválení ze strany Provozovatele a Poskytovatel tak bere na vědomí, že se Provozovatel seznámí s jeho obsahem.

4.4. Zájemce má možnost prostřednictvím Aplikace poptat u Poskytovatele Materiál s konkrétním obsahem. Poptávka Materiálu podléhá schválení ze strany Provozovatele, který ověří, zda poptávka není v rozporu s těmito VOP nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud bude poptávka v rozporu s VOP nebo obecně závaznými právními předpisy, Provozovatel takovou poptávku zamítne a Zájemce o tom vyrozumí. Vytvoření Materiálu s požadovaným obsahem dle schválené poptávky a určení ceny za takový Materiál je plně v dispozici Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel s požadavky Zájemce na obsah Materiálu nesouhlasí, není povinen požadovaný Materiál vytvořit a Zájemci jej poskytnout.

4.5. Okamžikem, kdy Zájemce prostřednictvím Aplikace akceptuje nabídku Poskytovatele na prodej Materiálu, je mezi Zájemcem a Poskytovatelem uzavřena Zprostředkovávaná smlouva.

4.6. Dohoda o předmětu Zprostředkovávané smlouvy, zejména požadavky na obsah Materiálu a cena, je plně v dispozici Zájemce a Poskytovatele. Provozovatel není smluvní stranou Zprostředkovávané smlouvy. Provozovatel neodpovídá za splnění předmětu Zprostředkovávané smlouvy ze strany Poskytovatele ani za obsah poskytnutého Materiálu.

4.7. Poskytovatel se zavazuje a je povinen zajistit, že:

(a) Materiál bude obsahovat pouze skutečné záběry (foto, video) Poskytovatele. Materiál nesmí obsahovat záběry jakékoliv třetí osoby odlišné od Poskytovatele;
(b) poskytnutý Materiál musí odpovídat inzerovanému popisu. V případě Materiálu vytvořeného na přání dle čl. 4.4 VOP musí Materiál odpovídat požadavkům Zájemce;
(c) Obsah Materiálu musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí porušovat jakákoliv práva třetích osob, zejména právo na ochranu soukromí a právo autorské. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a nakládání s Materiálem v potřebném rozsahu tak, aby mohl splnit předmět Zprostředkované smlouvy.

4.8. Okamžikem zpřístupnění (zaslání) Materiálu prostřednictvím Aplikace uděluje Poskytovatel Zájemci souhlas k užití Materiálu (licenci) v níže uvedeném rozsahu a Zájemce se zavazuje Materiál užívat v souladu s udělenou licencí:

(a) nevýhradní licence k užití Materiálu pouze v původní (originální podobě), Zájemce není oprávněn Materiál jakkoliv měnit či upravovat;
(b) právo k užití Materiálu získává výlučně Zájemce. Zájemce není oprávněn Materiál zpřístupnit či jinak poskytnout jakékoliv třetí osobě ani Materiál uveřejňovat;
(c) Zájemce je oprávněn použít Materiál výlučně pro svoji soukromou potřebu. Zejména je zakázáno s Materiálem jakkoliv nakládat ke komerčním účelům;
(d) licence k užití Materiálu je nepřevoditelná a nepostupitelná, Zájemce rovněž není oprávněn udělit podlicenci k užití Materiálu jakékoliv třetí osobě.

4.9. V případě porušení podmínek použití Materiálu dle čl. 4.8 VOP je Zájemce povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

4.10. Zájemce odpovídá za jakékoliv zneužití poskytnutého Materiálu přímo Poskytovateli. Provozovatel není oprávněn řešit jakékoliv případy zneužití Materiálu.

4.11. Provozovatel je oprávněn řešit reklamace Materiálu ze strany Zájemce a ověřit na písemnou žádost Zájemce soulad poskytnutého Materiálu s čl. 4.7 VOP. Zájemce je povinen Materiál reklamovat do 3 dnů od jeho obdržení, jinak nárok na reklamaci zaniká. Posouzení oprávněnosti reklamace je plně na rozhodnutí Provozovatele. V případě oprávněné reklamace bude Zájemci vrácena celková cena za Materiál a Poskytovateli nebude vyplacena požadovaná cena za Materiál. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě reklamace se Provozovatel seznámí s obsahem reklamovaného Materiálu, a to výlučně za účelem vyřízení reklamace.

5. KREDITY

5.1. K úhradě ceny za Materiál a ceny VIP členství slouží Kredity. Jeden Kredit odpovídá jedné Kč. Používání Kreditů se řídí těmito VOP.

5.2. Pomocí Kreditů lze hradit pouze cenu Materiálu a cenu za aktivaci VIP členství prostřednictvím Aplikace. Kredity nelze hradit zboží ani služby třetích osob mimo Aplikaci. Kredity nelze převádět mezi uživatelskými účty.

5.3. Aktuální stav Kreditů je Zájemci zobrazen v jeho uživatelském profilu. Zájemce si může dobít Kredity prostřednictvím platebních metod uvedených v Aplikaci. Okamžikem provedení nákupu Materiálu nebo aktivace VIP členství bude z uživatelského účtu Zájemce stržen odpovídající počet Kreditů.

5.4. Zobrazení profilů Poskytovatelů a nabídek Materiálu je umožněno pouze Zájemcům s kladným zůstatkem Kreditů na uživatelském účtu.

5.5. Platnost Kreditů je omezena na dobu jednoho roku. Na blížící se konec platnosti Kreditů bude Zájemce upozorněn. Po vypršení platnosti Kredity propadají bez náhrady.

5.6. Zájemce je oprávněn požádat Provozovatele o převod svého konta Kreditů zpět na Kč. Převod Kreditů zpět na Kč je zpoplatněn částkou 121 Kč včetně DPH. Minimální počet Kreditů k převedení na Kč je 100 Kč.

6. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

6.1. Přístup k Aplikaci a její užívání nejsou zpoplatněny. Náklady vzniklé v souvislosti s připojením k internetu jdou k tíži Uživatele.

6.2. Na profilu ani ve sděleních zasílaných prostřednictvím Aplikace nesmí být uvedeny přímé kontaktní údaje (email, telefonní číslo, adresa apod.) na Uživatele. V případě porušení této povinnosti si Provozovatel vyhrazuje právo takové informace odstranit a zrušit Uživateli účet.

6.3. Na profilu nesmí být uveřejněny nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, obecným pravidlům slušnosti, zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje fotografie uveřejněné Uživatelem. V případě zjištění nevhodné fotografie má však Provozovatel právo takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně Provozovatel.

6.4. Aplikaci nelze ze strany Uživatele využívat ke komerčním účelům, nabízení práce, zboží či služeb jiným Uživatelům, zasílání reklamních či obchodních sdělení nebo odesílání www odkazů na jiné portály konkurenčního charakteru a získávání kontaktů pro komerční účely. ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO NABÍZENÍ SEXUÁLNÍCH SLUŽEB ČI PROSTITUCE. V případě porušení tohoto článku VOP je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

6.5. Uživatel není oprávněn zveřejňovat jakékoliv informace z neveřejné části Portálu (tj. části, která je přístupná pouze registrovaným Uživatelům), mimo informací týkajících se výlučně tohoto Uživatele, ani jakékoliv neveřejné informace týkající se ostatních Uživatelů. V případě porušení tohoto zákazu je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli za smluvní pokutu ve výši 10 000 CZK za každé jednotlivé porušení, přičemž tato pokuta je splatná nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě ze strany Provozovatele.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

7.1. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel užívání Aplikace stanovených těmito VOP a platnými právními předpisy a vymáhat je za použití dostupných prostředků. Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresy zařízení Uživatelů. V případě zjištění závadného jednání či informací uveřejněných na profilu Uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by mu vznikla povinnost Uživatele informovat, či pořídit zálohu závadného sdělení. Provozovatel má právo kdykoliv omezit, či ukončit přístup Uživatele do Aplikace, a to bez udání důvodu.

7.2. Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných Uživatelů a odmítnout registraci jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu. Dále je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet při porušení VOP, zjištění nevhodného obsahu informací na uživatelském účtu a/nebo profilu či sdělení učiněných jejich prostřednictvím, v případě porušení obecně závazných předpisů či dobrých mravů ze strany Uživatele.

7.3. Provozovatel má právo odstoupit od Smlouvy a vymazat profil Poskytovatele v případě, že se Poskytovatel nepřihlásí do profilu ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí poslední žádosti Zájemce o Materiál.

7.4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost Aplikace v případě nutností údržby vlastního HW a SW vybavení. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost Aplikace z důvodů na straně třetích osob.

7.5. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou, či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům Uživatele na jeho účtu.

7.6. Provozovatel je vlastníkem Aplikace a vykonává veškerá majetková práva autora k Aplikaci ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1. Všichni Poskytovatelé musí být ověřeni Provozovatelem. Bez ověření nebude Poskytovateli umožněno nabízet Materiál prostřednictvím Aplikace. Postup pro ověření Poskytovatele je následující:

• Poskytovatel napíše vlastní rukou na papír následující text „svleknime.cz“ a svoji přezdívku, pod kterou je přihlášen do Aplikace;
• Poskytovatel se vyfotí s tímto papírem tak, aby byl celý text čitelný a současně byl na fotce vidět obličej Poskytovatele;
• fotku Poskytovatel nahraje v Aplikaci;
• zaslaná fotografie slouží pouze pro účely ověření Poskytovatele a nebude ze strany Provozovatele využita k jiným účelům ani nebude ze strany Provozovatele nikde zveřejněna.

8.2. Uživatel je povinen při využívání Aplikace dodržovat VOP a obecně závazné právní předpisy. Zejména nesmí vkládat či v Aplikaci zveřejňovat nepravdivé, klamavé, či zavádějící informace, osobní údaje jiných nebo fiktivních osob, vkládat do Aplikace či jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah porušující autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, nebo porušující oprávněné zájmy třetích osob. Uživatel dále nesmí vkládat do Aplikace nebo jejím prostřednictvím šířit sdělení, jejichž obsahem je nabízení či zprostředkování sexuálních nebo obdobných služeb či prostituce, případně sdělení o obsahu způsobilém vyvolat dojem návodu ke spáchání trestného činu.

8.3. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat, blokovat, či modifikovat jakoukoliv část Aplikace a/nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup do Aplikace.

8.4. Uživatel nesmí umožnit používání Aplikace osobám, které nesplňují podmínky užívání Aplikace dle čl. 1.3 VOP.

8.5. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. K zachování lhůty postačí, pokud je odstoupení v této lhůtě prokazatelně odesláno Provozovateli. Odstoupení od Smlouvy musí Uživatel uplatnit u Provozovatele na adrese uvedené v čl. 1.2. VOP nebo na emailové adrese info zavináč svleknime tečka cz. K tomu může použít vzorový formulář, který je součástí těchto VOP.

8.6. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o deaktivaci profilu a ukončení Smlouvy, a to kliknutím na tlačítko „Deaktivovat profil“ v Aplikaci nebo žádostí odeslanou na emailovou adresu info zavináč svleknime tečka cz. V takovém případě Provozovatel znepřístupní profil do 48 hodin od obdržení žádosti Uživatele. Znepřístupněním profilu současně dojde k ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude uchovávat data poskytnutá Uživatelem za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost Uživatele. V případě, že Uživatel požaduje vymazání veškerých dat současně se znepřístupněním profilu, zašle Provozovateli žádost o vymazání veškerých dat na emailovou adresu info zavináč svleknime tečka cz a jeho data budou vymazána do 48 hodin od obdržení žádosti.

8.7. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, které bude vykazovat znaky trestné činnosti, mohou být osobní údaje Uživatele Provozovatelem předány orgánům činným v trestním řízení.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a vztahuje se pouze na fyzické osoby.

9.2. Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o Uživateli, které získal v souvislosti s uzavřením Smlouvy a v souvislosti s jejím plněním. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely uzavření a plnění Smlouvy včetně práv a nároků ze Smlouvy vyplývajících, vedení evidence Uživatelů a uživatelských účtů, a pro účely plnění svých povinností dle platných právních předpisů. Pro tyto účely Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v registračním formuláři a dále osobní údaje, které Uživatel dobrovolně uvedl na svém uživatelském profilu. Tyto osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele. Uživatel poskytuje osobní údaje Poskytovateli dobrovolně. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle registračního formuláře však není možné Smlouvu uzavřít a Poskytovatel je oprávněn registraci odmítnout.

9.3. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel jako správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám za účelem plnění Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání Smlouvy, po skončení trvání Smlouvy pak po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy nebo po dobu existence jiného zákonného důvodu ke zpracování.

9.4. Více informací z oblasti ochrany osobních údajů jsou Uživateli k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ a v dokumentu „Poučení o právech v oblasti ochrany osobních údajů“ na webovém portálu Aplikace.

9.5. Provozovatel může v souvislosti se vstupem Uživatele do Aplikace ukládat do koncového zařízení Uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení Služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

9.6. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů či jiných informací, které Uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu. Uživatel bere na vědomí, že část informací uveřejněných na uživatelském profilu je veřejná.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Provozovatel dle § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku uvádí, že

(a) uzavřená Smlouva bude u Provozovatele uložena v elektronické podobě. Uživatel nemá k uložené Smlouvě přístup;
(b) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce;
(c) Smlouva je uzavřena postupem dle čl. 2 VOP, tj. potvrzením registrace Uživatele ze strany Provozovatele;
(d) Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

10.2. Uživatel souhlasí s tím, že komunikace a vzájemné doručování písemností může probíhat elektronicky na emailovou adresu Uživatele.

10.3. V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy a těchto VOP.

10.4. Spory vzniklé při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním budou strany řešit primárně dohodou. Nebude-li dohoda možná, budou veškeré spory řešeny před soudy České republiky. V případech, kdy zákon tuto dohodu připouští, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným je soud podle místa podnikání Provozovatele. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná česká obchodní inspekce, sídlo Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

10.5. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změnu je povinen sdělit bez zbytečného odkladu Uživateli prostřednictvím Portálu a současně aktuálním zněním VOP nahradit v Aplikaci stávající VOP. Změněné VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění v Aplikaci. Souhlas s novým zněním VOP může být ze strany Uživatele učiněn buď výslovně kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas, nebo konkludentně pokračováním v používání Aplikace poté, co byla změna VOP Uživateli oznámena. Pokud Uživatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je povinen se používání Aplikace zdržet.

10.6. Tyto VOP platí s účinností od 3. 4. 2020.